Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na szkolenie połączone z indywidualnymi konsultacjami z zakresu zmian w podatku VAT, które weszły w życie od 1.10.2013 r. oraz od 1.01.2014 r.

 Szkolenie zostanie zorganizowane w dniu 20.01.2014 r. w godz. 9:00 – 14:00 w Hotelu „Monopol”
w Katowicach przy ul. Dworcowej 5.

 

Wykłady poprowadzi Pan Sobiesław Szefer – licencjonowany doradca podatkowy ( licencja Ministerstwa Finansów), ekspert z zakresu spraw finansowo – księgowych, wykładowca z kilkunastoletnim doświadczeniem     z zakresu organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz doradztwa podatkowego, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Uczestnicy zajęć otrzymają materiały autorskie oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Koszt szkolenia wynosi 390 zł +  VAT (wg obowiązującej stawki) i obejmuje: udział    w wykładach i panelu dyskusyjnym, materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz lunch .

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem 609 189 855.

Płatność  regulowana będzie po przeprowadzeniu szkolenia na podstawie wystawionej faktury.

 

                                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                                Teresa Różańska

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Omówienie zmian które weszły w życie w 2013 roku i praktycznych problemów związanych z ich wprowadzeniem.  

 

IZMIANY W ZAKRESIE ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI  PODMIOTÓW ZA ZOBOWIĄZANIA W PODATKU VAT ICH DOSTAWCÓW

 

1. Zmiany od 01.10.2013 r. w zakresie odpowiedzialności podatkowej nabywców za zaległości podatkowe dostawców – ustawa z dnia 26 lipca2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 1027):

 

2. wykaz towarów wrażliwych – wyroby stalowe, paliwa, złoto – powodujących ograniczenia w zakresie kwartalnych deklaracji oraz odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości dostawcy tych towarów,

 

3. omówienie problemów związanych z odwrotnym obciążeniem i jego rozliczeniem- kasy fiskalne, fakturowanie , korekty stawki.  

 

4. jakie podjąć działania żeby prawidłowo rozliczać sprzedaż i zakup towarów (z załącznika nr. 11)

 

5. rozliczanie sprzedaży towarów nabytych przed 01.10.2013 po wejściu w życie zmiany do ustawy
(z załącznika nr 11).

 

6. wprowadzenie limitu wartości nabywanych w określonym miesiącu towarów wrażliwych od jednego dostawcy w kwocie 50 tys. zł w zakresie deklaracji kwartalnych,

 

7. przekroczenie kwoty 50 tys. zł - rozliczanie miesięczne, warunki odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów wrażliwych za zaległości dostawcy tych towarów, wyłączenia odpowiedzialności solidarnej.

  

II.  ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1.01.2014 r.

1. Całkowita zmiana w zakresie powstania obowiązku podatkowego
 - nieliczne przypadki powstawania obowiązku podatkowego na zasadach szczególnych,
 - zmiany w zakresie obowiązku podatkowego w zaliczkach przy dostawie mediów i refakturowaniu mediów.

 

2. Zmiany w zakresie definicji podstawy opodatkowania.  
 - zmiany podstawy opodatkowania w obrocie krajowym,                                            
 - zmiany w zakresie podstawy opodatkowania w obrocie unijnym,                                                
- zmiany podstawy opodatkowania w imporcie.

                                       

3. Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży towarów używanych.

 

4. Zmiany w odliczeniu podatku naliczonego                                                                    
 - całkowicie nowe zasady odliczenia podatku naliczonego                                                                           
 - wymogi które muszą być spełnione w celu odliczenia podatku naliczonego.

 

5. Zmiany w katalogu przypadków gdy podatnikowi nie przysługuje prawo do doliczenia podatku naliczonego.

 

6. Wpisanie do ustawy zasad dotyczących wymogów jakim powinna odpowiadać faktura VAT.

- nowe normy dotyczące danych na fakturach krajowych,

- nowe normy dotyczące danych na fakturach wystawianych w euro,

- nowe terminy wystawiania faktur,

- normy dotyczące faktur elektronicznych.

 

7. Kwestie związane z odliczaniem podatku VAT od zakupu samochodów                   
- samochody osobowe – czy nastąpi zmiana sposobu rozliczenia podatk VAT 
  od ich zakupu,                                                                                                 
- zasady rozliczenia podatku VAT od paliwa.

 

8. Nowości w zakresie planowanych zmian stawek VAT w 2014 roku.

 

9. Zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego.

 

III. DYSKUSJA, KONSULTACJE INDYWIDUALNE