Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie niezbędnym do stwierdzenia, że maszyna lub urządzenie spełnia zasadnicze wymagania w zakresie bezpiecznego użytkowania. Należy pamiętać o tym, że producent lub importer powinien dysponować dokumentacją techniczną na podstawie której dokonał oceny czy produkowana bądź sprowadzona maszyna spełnia zasadnicze wymagania i może być oznakowana znakiem CE. Jesteśmy w stanie zweryfikować, czy dokumentacja jaką dysponuje podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie maszyny do obrotu spełnia wszystkie kryteria. Jeśli nie – uzupełniamy braki lub służymy pomocą w sporządzeniu takiej dokumentacji. Przeprowadzamy analizę treści instrukcji użytkowania i sprawdzamy czy zawiera wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje oraz czy spełnia wymagania obowiązujących przepisów. Możemy na Państwa zlecenie dokonać korekt w istniejącej instrukcji lub opracować instrukcję użytkowania od podstaw.

 

Najważniejszą sprawą z punktu widzenia producenta i importera jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania maszyny. Nie wolno bowiem zapominać o odpowiedzialności karnej i cywilnej za szkody wyrządzone przez wprowadzenie do obrotu maszyny nie spełniającej wymagań zasadniczych. Oceniając czy maszyna lub urządzenie spełnia zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zwracamy szczególną uwagę na to czy:

 • stanowisko operatora ( jeśli jest ) zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa użytkowanej maszyny
 • układ sterowania zapobiega powstaniu sytuacji zagrożenia a błędy w jego funkcjonowaniu lub błędy ludzkie nie prowadzą do sytuacji niebezpiecznych
 • jest odpowiednia funkcjonalność, widoczność i oznakowanie urządzeń sterujących
 • zapewniona jest niezawodność działania urządzeń wskazujących mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania maszyn
 • urządzenia do zatrzymania maszyny działają sprawnie, a także czy są wymagane urządzenia do zatrzymania awaryjnego i czy ich działania są wystarczająco niezawodne
 • ruchome elementy wymagają zastosowania urządzeń zabezpieczających, a jeśli tak to czy zastosowane zabezpieczenia są adekwatne do zagrożenia a ich konstrukcja jest odpowiednia
 • konstrukcja osłon gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania maszyny
 • instalacja elektryczna maszyny gwarantuje pełną ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz czy zastosowane urządzenia ochronne są odpowiednie i skuteczne
 • występuje ryzyko elektryczności statycznej
 • maszyna emituje do środowiska czynniki szkodliwe dla zdrowia takie jak hałas, promieniowanie laserowe, zapylenie, itp., jaki jest poziom tej emisji i czy wymagane jest zastosowanie dodatkowych rozwiązań chroniących przed skutkami tej emisji
 • maszyna jest prawidłowo oznakowana

Przedstawione powyżej najważniejsze aspekty konstrukcji maszyn nie stanowią zamkniętego katalogu. Ale i tak ich ocena wymaga posiadania interdyscyplinarnej wiedzy fachowej a także znajomości wielu norm europejskich. Przepisy operują jedynie ogólnikami – odpowiedź jakie konkretnie w danym przypadku rozwiązanie należy zastosować można znaleźć tylko w wybranych normach, z których nie wszystkie posiadają polskie tłumaczenie. Ocena poprawności zastosowanych rozwiązań jest możliwa tylko wtedy gdy poprawnie przeprowadzona zostanie ocena ryzyka maszyny. Jej wyniki stanowią przewodnik i wskazówkę kiedy zastosować należy rozwiązania techniczne eliminujące ryzyko a kiedy wystarczy ostrzeżenie dla użytkownika. Aby zrobić to poprawnie trzeba dysponować doświadczeniem popartym dużym zasobem wiedzy. Możemy wykonać te zadania na Państwa zlecenie. Żaden producent ani importer nie powinien zapominać o tym, że wywiązywanie się z obowiązków wynikających z ustawy o systemie oceny zgodności jest kontrolowane na co najmniej trzech poziomach:

 • przez instytucje kontrolne funkcjonujące w ramach nadzoru rynku. Działa na tym polu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz kilka organów wyspecjalizowanych
 • przez nabywców maszyn i urządzeń, którzy w trakcie ich użytkowania często dostrzegają ich wady i jeśli są świadomi swoich praw mogą doprowadzić nawet do wycofania wyrobu z rynku lub odkupienia posiadanego egzemplarza
 • praktykę. Należy pamiętać o zdarzających się codziennie wypadkach z udziałem maszyn i urządzeń. Zdecydowana większość tych wypadków jest badana przez powołane do tego organy – policję, prokuraturę, Państwową Inspekcję Pracy, Urząd Dozoru Technicznego . Jeśli do wypadku przyczyniły się wady maszyny istnieje niebezpieczeństwo roszczeń ze strony poszkodowanych wobec producenta lub importera maszyny.

Działalność firmy Temar ma na celu zminimalizowanie ryzyka jakie spoczywa na pracodawcach. Ryzyko to minimalizujemy jeszcze zanim powstaną szkody. Wady maszyn usuwamy zanim do drzwi firmy zapuka kontrola lub poszkodowany. To zawsze bardziej się opłaca w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć skutki.